Warsztaty WENDO

Centrum Antyprzemocowe Elles pour Elles wraz z Brukselskim Klubem Polek zapraszają serdecznie na weekendowe warsztaty WenDo. Do wyboru są dwie weekendowe sesje. Warsztaty odbywają się w godzinach 12.30-18.30 , pod adresem Handelsstraat 44, 1000 Bruksela.

W weekend 7-8 października odbędą się warsztaty skierowane do kobiet miedzy 18 a 24 r. ż., które doświadczyły lub doświadczają przemocy emocjonalnej, słownej lub fizycznej w domu, w pracy, w miejscu publicznym i chcą przestać czuć sie bezradne i bezbronne wobec ataków, doświadczyć własnej siły i głosu.

Rezerwacja via eventbrite.

W weekend 14-15 października odbędą się warsztaty skierowane do kobiet, które doświadczyły lub doświadczają przemocy emocjonalnej, słownej lub fizycznej w domu, w pracy, w miejscu publicznym i chcą przestać czuć sie bezradne i bezbronne wobec ataków, doświadczyć własnej siły i głosu.

Rezerwacja via Eventbrite.

Zapraszamy!

VIII Women’s Congress in Brussels – VIII Kongres Kobiet w Brukseli – 1-3/12/2022

VIII Women’s Congress in Brussels, 1-3 December 2022 

Feminist Ukraine – A New Geopolitical Sisterhood 

The Polish feminist association Elles sans frontières is organising the VIII Congress of Women in Brussels on the topic: Feminist Ukraine – a New Geopolitical Sisterhood from December 1st to December 3rd. The events take place in two prestigious locations: on the 1st of December in the European Parliament, and on Saturday the 3rd –  in the museum of modern art K1-Kanal – Centre Pompidou.  

Intellectuals, politicians, scientists and artists will debate the role of women in Ukraine’s struggle against the Russian war of aggression, and their fight for independence, democracy, equality and human rights. The Congress will host Ukrainian women travelling from Ukraine especially for this occasion, like Kateryna Levchenko, Governmental Commissioner for Gender Equality, Oksana Zabuzhko, an internationally acclaimed novelist and a leading public figure in Ukraine advocating for democracy, and Hrystyna Kit, chairwoman of JurFem – Association of Women’s Lawyers of Ukraine. Sarah Schlitz, the Belgian federal State Secretary for Gender Equality, will join as well.   

 “The Congress will be the opportunity to reflect on the progressive response of Ukraine – and Ukrainian women in particular – to the anachronic colonial aggression of Russia, as well as societal and political challenges ahead of the country, its European aspirations and a path towards the EU. As  Polish women in Brussels we would also like to highlight the image of Ukrainian women as heroines who fight for their and our freedom, democracy and our shared European values. Contemporary Ukraine can teach us a lot – not only how to resist, but also how to build a better society based on equality, democracy and openness” – said Agata Araszkiewicz, president of Elles sans frontières.   

VIII Congress of Women in Brussels will be opened by the high level two-hour event in the European Parliament (room 4B001 in the SPAAK building) on Thursday, 1 December at 14:00, co-hosted by three Vice-Presidents: Evelyn Regner, Ewa Kopacz and Dimitrios Papadimoulis. Olena Zelenska, First Lady of Ukraine will address the participants by a video message (TBC). Please see the full program and the list of speakers here http://www.kongreskobiet.be/Blog/the-feminist-ukraine-debate-at-the-european-parliament/ 

On Saturday, 3 December the Congress will continue with a whole day event starting at 10:00 in K1-Kanal Centre Pompidou, avenue du Port 1, 1000 Brussels. Apart from panel discussions covering topics like women’s participation in the war defending Ukraine, conflict-related sexual violence or Ukraine’s European future, there will be a fair with Ukrainian handicrafts and fashion, numerous workshops, a book fair, as well as a art performance and Ukrainian art auction. See thedetails regarding the registration and programme here: http://www.kongreskobiet.be/Blog/programme-8th-womens-congress-in-brussels/ 

Please confirm your attendance to inga.czerny@hotmail.com by November 30. In case you would like to talk bilaterally to one of our guests on the sidelines of the event, we will try to arrange it.  

Press contact: Inga Czerny, ingaczerny@hotmail.com +32 47462288  

Elles sans frontières  ASBL 164, ave Brugmann BE – 1190 Bruxelles http://www.kongreskobiet.be  

PL  

VIII Kongres Kobiet w Brukseli 1-3 grudnia 2022  

Feministyczna Ukraina – nowe siostrzanstwo geopolityczne 

Polskie feministyczne stowarzyszenie Elles sans frontières organizuje VIII Kongres Kobiet w Brukseli na temat: Feministyczna Ukraina – nowe siostrzanstwo geopolityczne, który odbędzie się w dniach 1-3 grudnia w dwóch prestiżowych lokalizacjach, najpierw w Parlamencie Europejskim (1 grudnia), a następnie w muzeum sztuki nowoczesnej Kanal – Centre Pompidou (3 grudnia).   

Intelektualistki, polityczki, naukowczynie i artystki będą debatować na temat roli kobiet w walce Ukrainy przeciwko rosyjskiemu agresorowi, a także dzialan na rzecz niepodległości, demokracji, równości i praw człowieka.  W Kongresie wezmą udział Ukrainki specjalnie przyjeżdżające na tę okazję z Ukrainy do Brukseli jak Kateryna Lewczenko, Pełnomocniczka Rządu Ukrainy ds. równości płci, Oksana Zabużko, uznana na całym świecie powieściopisarka oraz wiodąca postać publiczna na Ukrainie na rzecz demokracją oraz Hrystyna Kit, przewodnicząca „JurFem” – stowarzyszenia prawniczek Ukrainy. Dołączy również Sarah Schlitz, belgijska federalna sekretara stanu ds. równości płci.  

Kongres będzie okazją do refleksji nad progresywna reakcją Ukrainy – a zwłaszcza Ukrainek – na anachroniczną kolonialną agresję Rosji, a także nad wyzwaniami społecznymi i politycznymi stojącymi przed krajem, jego europejskimi aspiracjami i drogą do Unii Europejskiej. Jako Polki w Brukseli pragniemy również unaocznić role i podkreślić wizerunek Ukrainek jako bohaterek walczących o swoją i naszą wolność, demokrację i nasze wspólne europejskie wartości. Współczesna Ukraina może nas wszystkich wiele nauczyć – nie tylko jak stawiać czoła rosyjskiemu agresorowi, ale tez jak budować lepsze,  bo równościową demokrację i otwarte społeczeństwo” – powiedziała Agata Araszkiewicz, prezeska Elles sans frontières.   

VIII Kongres Kobiet w Brukseli otworzy dwugodzinna debata wysokiego szczebla w Parlamencie Europejskim (sala 4B001 w budynku SPAAK) w czwartek, 1 grudnia o godzinie 14:00, sala współorganizowana przez trzech wiceprzewodniczących Parlamentu: Evelyn Regner, Ewę Kopacz i Dimitriosa Papadimoulisa. Odtworzone zostanie video z przeslaniem, jakie dla uczestników Kongresu nagrała Pierwsza Dama Ukrainy Olena Zełenska (TBC). Pełny program z lista gości i gościn jest dostępny tutaj: http://www.kongreskobiet.be/Blog/the-feminist-ukraine-debate-at-the-european-parliament/ 

 W sobotę 3 grudnia Kongres będzie kontynuowany całodzienną imprezą od godz. 10:00 w K1- Kanal Centre Pompidou, avenue du Port 1, 1000 Bruksela. Oprócz paneli dyskusyjnych na takie tematy jak udział kobiet w wojnie z Ukrainą, przemoc seksualna w konfliktach zbrojnych czy europejska przyszłość Ukrainy, odbędą się targi ukraińskiego rękodzieła i mody, liczne warsztaty, kiermasz książki, a także performance artystyczny i aukcja ukraińskiej sztuki. Szczegóły dotyczące rejestracji i programu dostępne tutaj: http://www.kongreskobiet.be/Blog/program-szczegolowy-viii-kk/ 

Prosimy dziennikarzy o potwierdzenie udziału do 30 listopada na adres: inga.czerny@hotmail.com Prosimy także o kontakt w przypadku zainteresowania przeprowadzeniem indywidualnych wywiadów na marginesie Kongresu.    

Kontakt dla prasy: Inga Czerny, ingaczerny@hotmail.com +32 47462288   

Elles sans frontières ASBL 164, ave Brugmann BE – 1190 Bruxelles http://www.kongreskobiet.be  

VIII Kongres Kobiet już 3 grudnia 2022 – program i rejestracja

Program VIII Kongresu Kobiet już dostępny! Tegoroczny Kongres to cztery debaty, warsztaty, jarmark, księgarnia i Cafe Forum! Zapraszamy też na wydarzenia towarzyszące. A wszystko pod wspólnym tytulem: FEMINISTYCZNA UKRAINA. Nowe geopolityczne siostrzaństwo.
Czekamy na Was 3 grudnia w muzeum sztuki KANAL - Centre Pompidou!
Pamiętajcie, że rejestracja jest obowiązkowa!
Do zobaczenia!!!!

ZBIÓRKA DLA UKRAINY – COLLECTE de DONS POUR UKRAINE

ZBIÓRKA DLA UKRAINY – COLLECTE de DONS POUR UKRAINE

PL/EN/FR

PL
Elle sans Frontières i Kongres Kobiet w Brukseli organizują zbiórkę żywności i środków higieny dla pogrążonej w walce Ukrainy i dla uciekających przed wojną, w tym kobiet, dzieci i osób starszych i z niepełnosprawnością.

Do środy 2 marca możecie przynosić do nas:

👍 Żywność w konserwach, długoterminową oraz żywność w opakowaniach jednorazowych gotowych do natychmiastowego użycia.

👍 Środki higieny osobistej, np. mokre chusteczki, pasty do zębów, szczoteczki, środki higieny osobistej dla kobiet, pampersy oraz mleko w proszku dla dzieci, płyny do mycia w małych opakowaniach, szampony w saszetkach

👍 Śródki przeciwbólowe, opatrunki, produkty do odkażania ran, apteczki.

Zwracajcie uwagę na terminy przydatności!
Wszystkie dary przekażemy do Sztabu Pomocy Belgia Sztab Pomocy Belgia . Zebranie ich w jednym miejscu bardzo usprawni logistykę.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt poprzez Messenger lub komentarz w tym wpisie.
Dziękujemy 💙💛

EN
Dear Friends!
Elles sans Frontières and the Congress of Polish Women in Brussels collect aid for Ukraine fighting the Russian agression and for the refugees – women, kids, elders… They need us more than ever.

Until Wednesday (02/03) we collect:

👍 Canned food, long-term food and food in disposable packaging ready for immediate use.

👍 Personal higene products, e.g. wet wipes, toothpaste, toothbrushes, personal care products for women, diapers and formula milk for children, soaps and shampoos in single use packages or sachets

👍 First-aid kits, dressings, desinfectants, painkillers.

Please pay attention to the use-by dates!
All donations will be delivered to the Help Center Belgium, collecting them in one place will greatly improve the logistics.

If you want to join, please contact us via Messenger or comment in this post.
Thank you 💙💛

Cher‧e‧s ami‧e.s !

Elles sans Frontières et le Congrès des Femmes Polonaises à Bruxelles collectent l’aide pour l’Ukraine, qui lutte contre l’agression russe et pour les réfugié‧e‧s qui arrivent en Pologne, notamment les femmes avec les enfants, personnes âgées ou en situation d’handicap… Iels ont plus que jamais besoin de nous.

Jusqu’à mercredi (02/03) nous faison une collecte:

👍 Des conserves, des aliments de longue durée et des aliments dans des emballages jetables prêts à être utilisés immédiatement.

👍 Produits d’hygiène personnelle, e‧g. lingettes humides, dentifrice, brosses à dents, produits de soins personnels pour femmes, couches et laits maternisès pour enfants, savons et shampooings en emballages à usage unique ou en sachets.

👍 Les trousses de premiers soins, les pansements, les désinfectants, les antidouleurs.
Veuillez faire attention aux dates de péremption !

Tous les dons seront livrés au Sztab Pomocy Belgia, les collecter en un seul endroit améliorera la logistique.

Si vous voulez participer, contactez-nous par Messenger ou commentez ce post.

Un grand merci !

#standwithukraine

One Billion Rising – 13 lutego 2022

Zatańczmy razem przeciw przemocy!!! Elles sans frontières wraz z Centrum Antyprzemocowe Elles pour Elles zapraszają 13 lutego na akcję Nazywam się Miliard/One Billion Rising. Według statystyk ONZ 1 na 3 kobiety doświadczy w swoim życiu gwałtu lub pobicia. 1 miliard kobiet…
Załóżcie coś różowego i dołączcie z nami do światowego tańca. Prowadzenie Katarzyna Mortoń

Czekamy na was o 17.00 na rondzie Schumana.

VII Kongres Kobiet startuje online już 29 listopada!

Drogie Kongresowiczki! Już za tydzień zaczynamy VII Kongres Kobiet w Brukseli „Nowe wizje w post-pandemicznym swiecie”! Trochę nieśmiało i z wielkim smutkiem, że nie będziemy mogły zobaczyć Was osobiście, porozmawiamy o dziewczynkach, nowej miłości, kobietach w kościele i myśleniu anty-przemocowym. Postaramy sie przez te kilka dni rozbudzić nową, uśpioną w czasie pandemii, energię i porozmawiać wirtualnie o tym, co nas cieszy, niepokoi i rozpala.

Program Kongresu (wszystkie panele będą dostępne on-line o godzinie 20.00 na naszym Facebooku):

  • 29.11 (Poniedziałek): Jak upełnomocnić dziewczyny? Krótka herstoria centrów dla dziewcząt
  • 30.11 (Wtorek): Katolicki feminizm – oksymoron czy szansa na emancypację?
  • 1.12 (Środa): Trzeba zabić tę miłość? Jak tworzyć nowe miłosne modele?
  • 2.12 (Czwartek): Webinar Elles pour elles: Kiedy «obowiązek małżeński » jest gwałtem?
  • 3.12 (Piątek): Gender i migracja – z czym walczy współczesny faszyzm?

Pro migration, pro choice 2.0 – protest o 14.11 o 18:30

(ENG below, FR ci-dessous, NL – onder)
Pro Migration, Pro Choice!
Prawa kobiet, prawa człowieka!
Rok temu PiS odebrał Polkom prawo wyboru. Zawłaszczył wolność i godność kobiet.
Dziś odbiera godność migrantom i migrantkom na polsko-białoruskiej granicy. Depcze ich prawa. Odbiera nawet prawo do życia!
Bez praw człowieka nie ma wolności i demokracji. Więc żądamy: ODDAJCIE NASZĄ WOLNOŚĆ! ODDAJCIE NASZE PRAWA! WSZYSCY JESTEŚMY LUDŹMI!
Nasze ciała, nasz wybór!
Nasza przyszłość, nasz wybór!
Nasze życie, nasz wybór!
Zapraszamy wszystkich na protest o 18.30, 14.11 pod Stalym Przedstawicielstwem do UE (Rue Stevin 139)
++++
Pro Migration, Pro Choice!
Women’s rights, human rights!
Last year, Law and Justice Party and the Polish Government deprived PL women from the right to choose. It appropriated the freedom and dignity of all of us.
Today, it takes away the dignity of migrants on the Polish-Belarusian border. It is trampling on their rights. It even takes away their right to life!
Without human rights, there is no freedom and no democracy. So we ask: GIVE BACK OUR FREEDOM! GIVE BACK OUR RIGHTS! WE ARE ALL HUMANS!
We invite everyone to a protest on November 14, 6.30pm at the Permanent Representation of Poland to the EU (Rue Stevin 139)
++++
Les droits des femmes sont des droits humains !
Il y a un an, le parti Droit et Justice privait les femmes polonaises de leur droit à choisir. Il s’accaparait leur liberté et, avec elle, leur dignité.
Aujourd’hui, le parti Droit et Justice confisque aux migrant‧e‧s coincé‧e‧s à la frontière entre la Pologne et le Bélarus leur peu d’avoirs comme leur dignité. Il bafoue leurs droits les plus fondamentaux jusqu’à mettre en péril leur droit à la vie !
Sans droits humains, il ne peut y avoir de liberté ni de démocratie.
Nous clamons donc :
RENDEZ-NOUS NOTRE LIBERTÉ ! RENDEZ-NOUS NOS DROITS ! NOUS SOMMES TOUS DES ÊTRES HUMAINS !
Notre corps, notre choix !
Notre avenir, notre choix !
Nos vies, notre choix !
++++
Pro Migratie, Pro Choice!
Vrouwenrechten, mensenrechten!
Vorig jaar hebben PiS en de Poolse regering Poolse vrouwen het recht op eigen keuze ontnomen. Ze eigenden zich de vrijheid en waardigheid toe van ons allen.
Vandaag nemen zij de waardigheid af van migranten aan de Pools-Belarussische grens. Hun rechten worden met voeten getreden. Zelfs het recht op leven is niet veilig!
Zonder mensenrechten is er geen vrijheid, geen democratie. Dit is waarom wij eisen: GEEF ONZE VRIJHEID TERUG! GEEF ONZE RECHTEN TERUG! WIJ ZIJN ALLEMAAL MENS!
Wij nodigen iedereen uit voor een protest op 14 november, 18.30, bij de Permanente Vertegenwoordiging van de Republiek Polen bij de EU (Rue Stevin 139).

Pro Migration, Pro Choice! – protest o 12.00, 22.10.2021

(ENG below, FR ci-dessous, NL – onder)

Pro Migration, Pro Choice!
Prawa kobiet, prawa człowieka!

Rok temu PiS odebrał Polkom prawo wyboru. Zawłaszczył wolność i godność kobiet.

Dziś odbiera godność migrantom i migrantkom na polsko-białoruskiej granicy. Depcze ich prawa. Odbiera nawet prawo do życia!

Bez praw człowieka nie ma wolności i demokracji. Więc żądamy: ODDAJCIE NASZĄ WOLNOŚĆ! ODDAJCIE NASZE PRAWA! WSZYSCY JESTEŚMY LUDŹMI!

Nasze ciała, nasz wybór!
Nasza przyszłość, nasz wybór!
Nasze życie, nasz wybór!

Zapraszamy wszystkich na protest o 12.00, 22.10 pod Stalym Przedstawicielstwem do UE (Rue Stevin 139)

++++

Pro Migration, Pro Choice!
Women’s rights, human rights!

Last year, Law and Justice Party and the Polish Government deprived PL women from the right to choose. It appropriated the freedom and dignity of all of us.

Today, it takes away the dignity of migrants on the Polish-Belarusian border. It is trampling on their rights. It even takes away their right to life!

Without human rights, there is no freedom and no democracy. So we ask: GIVE BACK OUR FREEDOM! GIVE BACK OUR RIGHTS! WE ARE ALL HUMANS!

We invite everyone to a protest on October 22 at 12.00 at the Permanent Representation of Poland to the EU (Rue Stevin 139)

++++

Les droits des femmes sont des droits humains !

Il y a un an, le parti Droit et Justice privait les femmes polonaises de leur droit à choisir. Il s’accaparait leur liberté et, avec elle, leur dignité.

Aujourd’hui, le parti Droit et Justice confisque aux migrant‧e‧s coincé‧e‧s à la frontière entre la Pologne et le Bélarus leur peu d’avoirs comme leur dignité. Il bafoue leurs droits les plus fondamentaux jusqu’à mettre en péril leur droit à la vie !

Sans droits humains, il ne peut y avoir de liberté ni de démocratie.

Nous clamons donc :

RENDEZ-NOUS NOTRE LIBERTÉ ! RENDEZ-NOUS NOS DROITS ! NOUS SOMMES TOUS DES ÊTRES HUMAINS !

Notre corps, notre choix !
Notre avenir, notre choix !
Nos vies, notre choix !

++++

Pro Migratie, Pro Choice!
Vrouwenrechten, mensenrechten!

Vorig jaar hebben PiS en de Poolse regering Poolse vrouwen het recht op eigen keuze ontnomen. Ze eigenden zich de vrijheid en waardigheid toe van ons allen.

Vandaag nemen zij de waardigheid af van migranten aan de Pools-Belarussische grens. Hun rechten worden met voeten getreden. Zelfs het recht op leven is niet veilig!

Zonder mensenrechten is er geen vrijheid, geen democratie. Dit is waarom wij eisen: GEEF ONZE VRIJHEID TERUG! GEEF ONZE RECHTEN TERUG! WIJ ZIJN ALLEMAAL MENS!

Wij nodigen iedereen uit voor een protest op 12.00, 22 oktober bij de Permanente Vertegenwoordiging van de Republiek Polen bij de EU (Rue Stevin 139).

Nazywam się Miliard/ One Billion Rising – 16.30 w niedzielę 14/02 na Rondzie Schumana

Miliard kobiet na całym świecie tańczy 14 lutego taniec antyprzemocowy. Elles sans frontiéres asbl dołączy do tego ruchu już po raz piaty. Zatańczymy razem z Kasią Mortoń, instruktorką tańca. Zbiórka o 16.30. Załóżcie coś różowego, jeśli macie. Więcej o akcji: www.onebillionrising.org

Kroki tanca do nauki: https://www.facebook.com/watch/live/?v=1110979399326891&ref=watch_permalink